قطعات آسانسور بخش 5

قطعات آسانسور بخش 5 قبل از این درباره مارک های مشهور  ریل صحبت کنیم ، این بحث رو بعد از اتمام  بحث قطعات آسانسور و آنرا در پوشه فروش قطعات آسانسور مطرح کنیم. درب آسانسور در کل تمام آسانسور ها دو دسته درب دارند یکی درب طبقه و دومی درب کابین می باشد که  درب … ادامه مطلب